• +94 701 224422
  • Rangala Road, Teldeniya, Kandy, Sri Lanka
  • Mon-Fri 8:00AM – 5:00PM, Sat: 8:00AM – 1:00PM