• +94 812 375438
  • Rangala Road, Teldeniya, Kandy, Sri Lanka
  • Mon-Fri 8:00AM – 5:00PM, Sat: 8:00AM – 1:00PM